next up previous contents
Next: Contents   Contents

Tampere University of Technology


Department of Information TechnologyHeikki Vatiainen

Implementation and testing of Multi-Protocol Over ATM client on Linux

Master of Science Thesis


Subject approved by the department council on 14.4.1999

Supervisors: Prof. Jarmo Harju
  Dr. Tech Mika Grundström


Foreword

This Master of Science thesis was done at the Tampere University of Technology during the spring of 1999. The thesis is part of the Faster Pro project which includes a range of topics on areas such as IP over ATM and QoS for IP networks.

I would like to thank Prof. Jarmo Harju for guidance, my cow-orkers Juha Laine and especially Sampo Saaristo with whom I did the coding. I would also like to thank Richard Parke for introducing me to the world of networks and computing. Thanks for support go to my girlfriend Johanna and KPIG 107.5 radio for providing the tunes.Tampere, 30th August 1999

Heikki Vatiainen
Vaajakatu 5 K 210
33720 Tampere
Finland
Heikki.Vatiainen@iki.fi


Abstract

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Department of Information Technology
Telecommunications Laboratory
Heikki Vatiainen: Implementation and testing of Multi-Protocol Over ATM client on Linux
Master of Science thesis: 57 pages
Supervisors: Prof. Jarmo Harju and Dr. Tech Mika Grundström
August 1999

This master's thesis describes the implementation of Multi-Protocol Over ATM (MPOA) Client for the Linux operating system and the results acquired from testing and measuring a multivendor MPOA network. The thesis was done as a part of Faster Pro project at Tampere University of Technology.

MPOA is a solution for routed networks to benefit more from the underlying ATM network and its QoS properties. MPOA offers more scalability and performance, as well as lower latency than it is possible to get from a router based network.

MPOA builds on many existing protocols and combines them to a scalable layer 3 switched routing solution.

This thesis gives a brief introduction to the existing protocols MPOA builds on, introduces the MPOA protocol and then proceeds to discuss the MPOA client implementation for the Linux operating system. The MPOA client implementation was part of the interoperability and performance testing which was done with the University's multivendor ATM/MPOA network. Results from those tests follow the discussion about the implementation. Finally, some measurements and thoughts about the QoS properties of MPOA are presented.

The MPOA client implementation is currently distributed as a part of the ATM on Linux package.


Tiivistelmä

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Tietotekniikan osasto
Tietoliikennetekniikan laitos
Heikki Vatiainen: Implementation and testing of Multi-Protocol Over ATM client on Linux
Diplomityö: 57 sivua
Tarkastajat: Prof. Jarmo Harju ja TkT Mika Grundström
Elokuu 1999

Tässä diplomityössä esitellään Multi-Protocol Over ATM (MPOA) -asiakassovelluksen toteutus Linux-käyttöjärjestelmään. Tehtyä sovellusta käytettiin osana usean valmistajan laitteista koostuvan MPOA-verkon toimivuuden, suorituskyvyn sekä käytettävyyden testauksessa. Työ tehtiin osana Faster Pro -tutkimusprojektia Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.

MPOA tarjoaa ATM:n päällä tapahtuvalle reititykselle mahdollisuuden hyötyä tehokkaammin alla olevan ATM-verkon ominaisuuksista. MPOA:n etuja reititinverkkoon verrattuna ovat parempi laajennettavuus, pienempi viive ja suurempi suorituskyky.

MPOA-protokolla pohjautuu useisiin olemassa oleviin protokolliin yhdistäen ne skaalautuvaksi 3-tason kytkentäratkaisuksi.

Diplomityön alussa esitellään protokollat, joiden varaan MPOA:n toiminta perustuu, käydään lävitse MPOA-protokolla sekä Linux-käyttöjärjestelmään tehdyn MPOA-asiakkaan toteutus. Toteutuksen jälkeen kuvataan TTKK:n usean eri toimittajan laitteista koostuvaa ATM/MPOA-verkkoa, ja siinä tehtyjä yhteensopivuus- ja suorituskykykokeiluja. Työn loppuosassa esitellään palvelunlaatuun (QoS) perustuvia mittaustuloksia sekä pohditaan hieman MPOA:n palvelunlaatuun liittyviä ominaisuuksia.

Työssä kuvattu MPOA-asiakas on tällä hetkellä osa ATM-on-Linux -pakettia.
next up previous contents
Next: Contents   Contents
Heikki Vatiainen
1999-12-10